Direct uw halsbanden en riemen uitzoeken en bestellen.

 

 

 

 

Garantie en klachtenprocedure

 

 

1. Klachtenregeling
Algemene Voorwaarden artikel 18

 1. Ole-r.com behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, levering en/of facturen moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven per schriftelijk per post (Steenbergen 23, 4847AR, Teteringen) of per e-mail (info@ole-r.com) worden ingediend bij Ole-r.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd c.q. na factuurdatum.

 3. Bij Ole-r.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ole-r.com binnen de termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Garantie
Algemene Voorwaarden artikel 11

 1. Ole-r.com staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 2. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ole-r.com) deze gebreken binnen 2 weken na levering schriftelijk naar (Steenbergen 23, 4847AR, Teteringen) of per e-mail (info@ole-r.com) te melden aan Ole-r.com.

 3. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

 4. Indien klachten van de consument door Ole-r.com gegrond worden bevonden, zal Ole-r.com naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 5. Een door Ole-r.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Ole-r.com kan doen gelden.

 6. De garantietermijn van Ole-r.com komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Ole-r.com is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

 7. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ole-r.com en/of op de verpakking zijn behandeld
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen